قصه مهاجرت من و خانواده

داستانهاي من از زندگي روزمره + كارهاي مهاجرتم شامل اسسمنت، لاج آنلاين، آمادگي جهت مهاجرت و زندگي در استراليا

شهریور 96
1 پست
مهر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست